Stichting Ender ontvangt, begeleidt, helpt en verwijst allochtone bewoners in Enschede en omsterken, vanuit een algemeen integratie en emancipatie perspectief. Het doel is hen daarmee meer te laten participeren en integreren in de samenleving.

Bekend is dat de participatie van allochtonen in Enschede, vooral op het gebied van werk, onderwijs, beleid en bestuur nog altijd fors te wensen overlaat. Dit houdt de maatschappelijke ongelijkheid tussen allochtonen en autochtonen in stand. Stichting Ender wil onder andere door het actief betrekken van de doelgroep bij al haar activiteiten die ongelijkheid verkleinen. Daarnaast wil Stichting Ender een rol spelen in het doorgeven van signalen aan de lokale beleidsontwikkelaars en bestuurders over zaken die in de gemeenschap spelen.

Om deze algemene doelstelling te realiseren ontwikkelt Stichting Ender naar aanleiding van verzoeken en signalen van de achterban projecten op de terreinen waar de – relatieve – achterstand van de doelgroep het grootste is, c.q. waar de doelgroep de meeste behoefte aan heeft. Daarbij moet gedacht worden aan onder andere de volgende aandachtsgebieden:

• het versterken van sociale cohesie en contacten, intern en extern;
• versterking van het gevoel van eigenwaarde;
• advies, hulpverlening en (door)verwijzing;
• belangen behartiging;
• een adequate aanpak van de jongeren-problematiek;
• wegwerken van achterstand in onderwijs;
• het bevorderen van onderling begrip tussen allochtonen en autochtonen;
• een intermediaire functie vervullen tussen de achterban en de algemene instellingen;
• het bevorderen van maatschappelijke (en politieke) participatie;

Om de doelgroep optimaal te bereiken is gekozen voor een onderverdeling tussen een vrouwenafdeling, een jongerenafdeling en een ouderenafdeling, die afzonderlijk van elkaar verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van projecten en activiteiten. Uiteraard is het bestuur van de stichting eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. Stichting Ender beschikt over een ruimte aan de Waalstraat 285 waar bijna alle projecten en activiteiten kunnen worden opgezet en uitgevoerd. Veel van het werk bij Stichting Ender wordt verricht door vrijwilligers.

Uitgangspunt bij alles wat Stichting Ender doet is dat de achterban niet als passief gezien wordt, maar mede dient te bepalen hoe het beleid in hun leefomgeving tot stand komt. Pas dan kan er volgens Stichting Ender sprake zijn van een geslaagde participatie, van gelijke kansen en van een eerlijke en gelijke verdeling. Dat hier tot nog toe niet voldoende invulling aan kan worden gegeven ligt aan de ongelijke kansen en mogelijkheden die migranten door bekende factoren als taalproblemen en beeldvorming nog altijd hebben en niet te vergeten de onaangename levenssfeer tussen bevolkingsgroepen in Nederland.